Projektinjohto ja rakennuttaminen

Rakentaminen, joka vaatii rakennusluvan tarvitsee myös vastaavan työnjohtajan

Vas­taava työn­johtaja huo­lehtii mm.

  • raken­ta­misen aloit­ta­mi­sil­moi­tuk­sesta viranomaisille
  • raken­nustyön suo­rit­ta­mi­sesta luvan mukaisesti
  • sään­nösten ja mää­räysten nou­dat­ta­mi­sesta rakennustyömaalla
  • huo­lehtii tar­vit­tavat kat­sel­mukset oikea-aikaisesti
  • huo­lehtii että työ­maalla on tar­vit­tavat ajan­ta­saiset doku­mentit ja asia­kirjat sekä työmaapäiväkirja

On hyvä muistaa valita työn­johtaja, joka ei ole sidok­sissa urakoitsijaan.

Tarvitseeko projektisi osaavaa työnjohtajaa?

Soita 000 000 0000