Rakennustyön tarkkailija

Uuden esim. asunnon tai toi­mi­tilan ostajat voivat vai­kuttaa par­haiten raken­ta­misen laatuun valit­se­malla raken­nustyön tark­kai­lijan. Raken­nustyön tark­kai­li­jalla on oikeus päästä työ­maalle ja saada tar­vit­tavat tiedot raken­net­ta­vasta koh­teesta, kuten esi­mer­kiksi kohteen suunnitelmat.

Rakennustyön tarkkailijan tärkein tehtävä on ennaltaehkäistä ja puuttua rakennustyön virheisiin jo rakentamisen aikana

Tark­kailija on raken­nut­ta­jasta riip­pu­maton taho, joka valvoo ostajien etua sekä välittää tietoa työmaan tilan­teesta ja tapahtumista.

  • Kun mah­dol­lisiin vir­heisiin pys­tytään puut­tumaan jo raken­nusaikana, sääs­tetään aikaa ja rahaa.
  • Raken­nustyön tark­kailija on aina ostajan edun­val­vojana raken­nustyön aikana.
  • Tark­kailu käyntien tiheys sovitaan aina yhdessä tilaajan kanssa.

Etsitkö projektillesi rakennustyön tarkkailijaa ehkäisemään rakennusvirheitä?

Soita 000 000 0000