Projektinjohto ja rakennuttaminen

Rakennuttamisen projektinjohtoa kattavasti

Toteu­tamme kaikki raken­nut­ta­misen ja pro­jek­tin­johdon teh­tävät tilaajan kanssa erikseen sovit­ta­vassa laa­juu­dessa – aina tar­ve­sel­vi­tyk­sestä kohteen takuun päät­ty­miseen saakka.

Toi­mek­siannon laajuus sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa. Hank­keeseen valit­ta­villa ammat­ti­lai­silla on mer­kittävä osuus hankkeen onnis­tu­misen kan­nalta, joten näiden valintaan kiin­ni­tetään jo tar­jous­pyyn­tö­vai­heessa huomiota.

Rakennuttamisen ja projektinjohdon eri vaiheita:

  • Tar­ve­sel­vi­tysten laadinta
  • Han­ke­suun­ni­telman laadinta
  • Suun­nit­te­lu­vaiheen valmistelu
  • Suun­nit­te­lu­nohjaus
  • Raken­ta­mis­vaiheen valmistelu
  • Raken­ta­misen val­vonta ja ohjaus
  • Vas­taan­ot­to­vaihe
  • Takuuaika

Tarvitseeko hankkeesi osaavaa projektinjohtajaa pitämään langat käsissä?

Soita 000 000 0000