Turvallisuuskoordinaattorin työt

Turvallisuuskoordinaattori on turvallisuuden ammattilainen

Raken­nut­tajan tulee nimetä pätevä tur­val­li­suus­koor­di­naattori huo­leh­timaan pro­jektin työ­tur­val­li­suus­asioita. Tur­val­li­suus­koor­di­naattori tulee ottaa hank­keeseen mukaan jo raken­nus­hankkeen val­mis­te­lu­vai­heessa. Tällöin mah­dol­li­suudet tur­val­li­suus­asioihin vai­kut­ta­miseen ovat riittävät.

Turvallisuuskoordinaattorin työnkuvaan kuuluu mm:

  • Bud­jet­ti­suun­nit­te­lussa tur­val­li­suus­asioiden huomioiminen.
  • Aika­tau­lusuun­nit­te­lussa riit­tävät varaukset pro­jektin tur­val­li­selle läpiviennille.
  • Suun­nit­te­lu­noh­jaukseen osal­lis­tu­minen. Huo­leh­dittava, että myös suun­nit­te­lijat ottavat huo­mioon raken­nustyön tur­val­lisen läpiviennin.
  • Työ­maa­vai­heessa tur­val­li­suus­asioiden koor­di­nointi ja pää­to­teut­tajan sekä raken­nut­tajan kanssa yhteis­työssä toimiminen.

Tarjoamme pätevät turvallisuuskoordinaattorin palvelut kokonaisvaltaisella näkemyksellä

Soita 000 000 0000