Työmaavalvonta

Onnistunut työmaavalvonta parantaa hankkeen lopputulosta

Työ­maa­val­vonnan tar­koi­tuksena on toimia tilaajan edun­val­vojana ja huo­lehtia siitä, että ura­koitsija suo­rittaa urak­ka­suo­rit­teensa sopi­muk­sessa kuva­tulla tavalla.

Työ­maa­val­vojan palk­kaa­minen hank­keeseen on lop­pu­tu­loksen kan­nalta todella mer­kittävä asia, eri­tyi­sesti silloin, jos tilaaja itse ei ymmärrä aivan kaikkia raken­ta­misen kie­mu­roita ja lainalaisuuksia.

Työ­maa­val­vonnan laajuus ja esi­mer­kiksi käyn­ti­ker­tojen tiheys työ­maalla sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen.

Jätä työmaavalvonta Cortecon Oy:n osaaviin käsiin

Soita 000 000 0000