Asiantuntevat rakennuttamis- ja valvontapalvelut Pohjois-Suomessa

Cor­tecon Oy tarjoaa ammat­ti­tai­toisia ja luo­tet­tavia raken­nut­tamis- ja val­von­ta­pal­ve­luita. Kaut­tamme saat myös asian­tun­tevat tur­val­li­suus­koor­di­naat­torin, vas­taavan työn­joh­tajan, raken­nustyön tark­kai­lijan sekä pro­jek­tin­johdon toi­men­kuvaan liit­tyvät pal­velut. Tar­joamme pal­ve­lui­tamme yritys- ja kulut­ta­ja­sek­to­rille. Tilaajan kanssa voimme yhteis­työssä rää­tä­löidä sopivan paketin tarpeen mukaan sopi­valla sisällöllä.

Toi­mimme Pohjois-Suomen alu­eella, mutta pidem­mätkään väli­matkat eivät ole este.

tyomaavalvonta-cortecon

Ammattitaitoa yli vuosikymmenen kokemuksella 

Vaikka yritys on ver­rattain uusi, on koke­musta ja ammat­ti­taitoa raken­nut­ta­mi­sesta ker­tynyt jo yli 13 vuoden ajalta Lidl Suomi Ky:n pal­ve­luk­sessa, jona aikana mm. uusien myy­mä­löiden raken­nut­ta­minen, käy­tössä olevien myy­mä­löiden remonttien ja laa­jen­nusten koor­di­nointi sekä työ­maa­val­vonta ovat tulleet hyvin tutuiksi.

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta 

Teemme työt asia­kas­läh­töi­sesti ja asiakkaan tyy­ty­väisyys onkin meille kunnia-asia. Toi­mimme luon­nol­li­sesti tilaajan etua valvoen ja tavoi­tellen. Kai­ken­laiset raken­nus­pro­jektit pie­nistä muu­tos­töistä isoihin pro­jek­teihin hoi­damme ammattitaitoisesti.

Myös kus­tan­nus­te­hokkuus niin pal­ve­luita tuo­tet­taessa kuin esi­mer­kiksi suun­nit­te­lu­noh­jauk­sessa ja urakan aikaisia rat­kaisuja teh­täessä kuu­luvat itses­tään­sel­vyytenä toimintatapoihimme.

Tutustu palveluihimme

Projektinjohto ja rakennuttaminen 

Turvallisuuskoordinaattorin työt 

Työmaavalvonta 

Vastaavan työnjohtajan työt 

Rakennustyön tarkkailija 

Ota yhteyttä ja pyydä kilpailukykyistä tarjousta

Soita 000 000 0000